Год: 2012

Издательство: Олимпийская литература

Страниц: 200

У навчальному посібнику викладено стислий теоретичний курс біологіч­ної хімії, а саме: описано хімічну будову, норми споживання, процеси метаболізму найважливіших речовин організму в нормі, під час м'язової діяльності та деяких патологічних станів. Розкрито біохімічні механізми збудження, скорочення та енергозабезпечення скелетних м'язів, а також метаболічні зміни під час виконання різних фізичних навантажень та можли­вості використання метаболічних показників для оцінки функціонального стану організму людини. До кожного розділу подано контрольні запитання, ситуаційні завдання, тести для самостійної перевірки знань, завдання для самостійної роботи студентів, а також додається тлумачний словник основних біохімічних термінів та понять.

Для студентів вищих навчальних закладів, що готують фахівців із фізичного виховання і спорту, фізичної реабілітації та рекреації, викладачів, тренерів.

Розділ 1. Вступ до біохімії. Поняття про хімічний склад організму людини

Предмет та методи дослідження біохімії і біохімії спорту

Хімічний склад організму людини

Хімічні елементи організму та іони

Будова, класи та біологічне значення органічних сполук

Вміст неорганічних речовин

Розділ 2. Обмін води та мінеральних речовин

Вміст, стан та функції води в організмі

Водний баланс та його можливі зміни під час м'язової діяльності

Роль мінеральних речовин

Обмін води та мінеральних речовин під час м'язової діяльності

Розділ 3. Кислотно-основний стан організму

Кислотно-основний стан внутрішнього середовища організму

Показник водню, або рН

Значення та зміни буферних систем під час м'язової діяльності

Вплив на фізичну працездатність порушення КОР — ацидозу та алкалозу

Механізми транспорту речовин в організмі

Розділ 4. Обмін речовин в організмі

Процеси анаболізму та катаболізму

Особливості обміну речовин у людей різного віку

Обмін речовин під час м'язової діяльності та у період відновлення

Етапи розпаду поживних речовин та вивільнення енергії

Системи регуляції обміну речовин та зміни під впливом фізичних тренувань

Розділ 5. Обмін енергії в організмі

АТФ як універсальне джерело енергії, її будова та обмін

Окисно-відновні реакції у тканинах та участь у них кисню

Цикл лимонної кислоти (цикл Кребса)

Дихальний ланцюг та процес окисного фосфорилювання

Вплив м'язової діяльності на енергетичний обмін

Порушення енергетичного обміну

Пероксидне окиснення речовин

Розділ 6. Ферменти — біологічні каталізатори процесів метаболізму

Будова, властивості та механізм дії ферментів

Класи та номенклатура ферментів

Вплив м'язової діяльності на властивості тканинних ферментів

Ферментні препарати, що використовуються у спорті та під час реабілітації

Розділ 7. Вітаміни

Класи, добова потреба та біологічна дія вітамінів

Поняття про авітаміноз, гіповітаміноз та гіпервітаміноз

Використання вітамінів під час м'язової діяльності та у період відновлення

Хімічне перетворення вуглеводів їжі у травній системі

Рівень глюкози у крові та механізми регуляції його сталості

Анаеробне окиснення вуглеводів

Аеробне окиснення вуглеводів

Глюконеогенез

Обмін вуглеводів під час фізичних навантажень

Молочна кислота та її обмін у тканинах

Розділ 10. Обмін ліпідів

Будова та біологічна роль ліпідів

Хімічний розпад жирів їжі у травній системі

Поняття про окиснення жирів у тканинах

Вплив фізичних навантажень на обмін жирів

Порушення процесів обміну ліпідів

Кетонові тіла, утворення та обмін у тканинах

Розділ 11. Обмін білків та амінокислот

Будова та біологічна роль білків та амінокислот

Хімічне перетворення білків їжі у травній системі

Біосинтез білка та його вплив на процеси відновлення й адаптації організму до м'язової діяльності

Вплив фізичних навантажень на біосинтез білка

Розпад тканинних білків

Сечовина — показник розпаду тканинних білків

Розділ 12. Біохімія м'язів та м'язового скорочення

Структурна організація скелетних м'язів

Будова нервово-м'язового з'єднання, або синапсу

Збудження м'язів та включення у роботу різних типів рухових одиниць

Хімічний склад м'язів

Будова міофібрил та скоротливих білків

Біохімічні процеси, які забезпечують скорочення та розслаблення скелетних м'язів

Вплив фізичних навантажень на метаболізм м'язів

Метаболічні зміни у скелетних м'язах за умов стомлення та гіпокінезії

Розділ 13. Механізми енергозабезпечення м'язової діяльності

Роль АТФ у функції м'язів

Загальна характеристика механізмів енергоутворення